مراقبت و پیشگیری از لنف ادم دست - پنجشنبه 28 خرداد 1394 - 3:32
Use of MLD/CDT in surgery, orthopedics, and sports medicine - جمعه 08 خرداد 1394 - 10:44
Physical therapy for chronic venous-lymphostatic insufficiency---CVLI - جمعه 28 آذر 1393 - 12:22
Arm Wrapping for Lymphedema Patients - سه شنبه 17 تیر 1393 - 1:38
Presentation on Basic Anatomy and Physiology of Lymphedema - سه شنبه 17 تیر 1393 - 1:15
(Self - MLD (Upper Extremity - فیلم آموزشی - ماساژ اندام فوقانی توسط خود فرد مبتلا به سرطان سینه - دوشنبه 16 تیر 1393 - 10:50
Caregiver training lower extremity range of motion - دوشنبه 16 تیر 1393 - 10:47
Caregiver training upper extremity range of motion - دوشنبه 16 تیر 1393 - 10:42
Caregiver Lymphedema Leg Wrap - دوشنبه 16 تیر 1393 - 10:17
کتاب - (Kumbrink - KTaping Method (Lymphatic application - چهارشنبه 11 تیر 1393 - 1:31
Lymphedema Self Wrapping Of The Foot ( بانداژ انگشتان پا توسط خود فرد ) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:51
Compression bandages: Specific instructions and contraindications - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:38
Caregiver Lymphedema Arm Wrap(بانداژ اندام فوقانی توسط درمانگر) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:36
Lymphedema Self Wrapping Of The Hand ( بانداژ انگشتان دست توسط خود فرد ) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:36
ماساژ تنه در فرد مبتلا به لنف ادم تنه توسط خود فرد(Self Massage For Truncal Lymphedema) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:35
فیلم آموزشی - ماساژ توسط خود فرد در لنف ادم دو طرفه اندام فوقانی(Bilateral Upper Extremity Lymphedema Massage) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:34
روشهای مختلف برای تشخیص لنف ادم - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:32
دانشجویان فیزیوتراپی ورودی 89 (21 خرداد ماه 93) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:31
Manual Lymph Drainage (MLD)according to Dr. E. Vodder - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:30
آموزش تصویری - بانداژ اندام تحتانی توسط خود فرد (Self-Bandaging ( Lower Extremity - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:28
Lymphoedema Care - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:27
Lymphedema - Diagnosis and Treatment - Book - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:26
آموزش تصویری - ماساژ توسط خود فرد در لنف ادم یک طرفه اندام تحتانی - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:25
(Lymphedama (Book - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:24
Lymphedema - A Concise Compendum of Theory and Practice - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:23
آموزش تصویری - بانداژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم (توسط خود فرد) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:20
لنف ادم چیست؟ - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:10
ورزش های موثر در پیشگیری از لنف ادم اندام فوقانی به دنبال جراحی سرطان سینه - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:07
آموزش تصویری - ماساژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم (توسط خود فرد) - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:06
کتاب - (Kumbrink - KTaping Method (Lymphatic application - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:04
بروشور آموزشی - طیف کامل ورزش های اندام تحتانی - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:03
فیلم آموزشی - ماساژ اندام تحتانی در فرد مبتلا به لنف ادم یکطرفه اندام تحتانی - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:02
بایدها و نبایدها - توصیه ها ی مربوط به بیماران در معرض خطرگسترش لنف ادم اندام تحتانی - چهارشنبه 04 تیر 1393 - 12:00
بایدها و نبایدها - توصیه هایی برای بیماران جهت پیشگیری از لنف ادم اندام فوقانی به دنبال درمان سرطان سینه - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:58
درمان احتقان زدایی کامل(CDT:Complete Decongestive Therapy) - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:51
فیلم آموزشی - بانداژ اندام تحتانی در بیمار مبتلا به لنف ادم - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:47
فیلم آموزشی - ورزشهای اندام تحتانی در منزل ( در فرد مبتلا به لنف ادم اندام تحتانی) - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:43
بروشور آموزشی - طیف کامل ورزش های درمانی اندام فوقانی در بیماران مبتلا به لنف ­ادم بازو - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:41
فیلم آموزشی - ماساژ اندام فوقانی توسط خود فرد در لنف ادم اندام فوقانی - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:40
فیلم آموزشی - بانداژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:37
فیلم آموزشی - ورزش های اندام فوقانی در منزل (در فرد مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی) - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:36
مقاله به کارگیری سلولهای بنیادی جهت درمان لنف ادم - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:00
Book-The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:31
نکاتی جهت پیشگیری و کنترل ورم لنفاوی دست(بعد از جراحی سرطان پستان) - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:03
دانلود کتاب به زبان فارسی - کنترل تورم لنفاوی دست پس از درمان سرطان پستان‎ - سه شنبه 03 تیر 1393 - 11:02
آشنایی با کلینیک لنف ادم - سه شنبه 03 تیر 1393 - 9:29